Yazı Hakkında

Başlık:Niçin Uğur Mumcu?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3,6)
Tarih:28 Ocak 1996, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Niçin Uğur Mumcu?

Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü günün akşamıydı.

Bütün TV ekranları, olayın yankılarıyla doluydu.
Yorumlar yapılıyor, olayın çeşitli yanları irdelenmeye çalışılıyordu. “Niçin Uğur Mumcu” sorusunu yanıtlayabilmek için, önce “Kimdi Uğur Mumcu ” sorusunu sormak gerekiyordu.

En yalın ve net yanıtı, Sayın Berin Nadi verdi.

– Uğur, inançlı bir Kemalistti… Ödün vermeyen,
yürekli, savaşçı bir Kemalist!

★ ★★

İki yıl önce, “Mumcu ‘yu Anma Gecesi”nde Avustralya’da idim… Sydney Halkevi’nin konuğu olarak.

Ve Mumcu’yu anarken Kemalizmi anlattım. Bazı, dinleyiciler biraz şaşkındı. Ama “Mumcu olayı”nı anlayabilmek için, önce Kemalizmi anlamak gerektiğini sanıyorum ki çoğunluğu kabul etti… Geçen gün de aynı şeyi Sivas’ta yaptım. Önümüzdeki günlerde de Marmaris ve Muğla’da yapacağım…
Sevgili Mumcu’yu anmanın en iyi yolunun bu olduğuna inanarak.

Mumcu’yu ve ondan yola çıkarak Muammer Aksoy’ları, Bahriye Üçok’ları anmak artık yılda bir güne, hatta bir haftaya sığmıyor. Ve onların yarattığı duyarlılık da artık salonlara sığmıyor…

İki yıl kadar önce bir açıkoturumda, bir kez daha,
Berin Nadi’nin Mumcu değerlendirmesini anımsatmak gerekmişti. Diğer konuşmacılardan Sayın İsmail Cem, ufak bir itirazda bulundu:

– Ama Uğur sadece bir Kemalist değildi; aynı zamanda sosyalistti!

Birden SBF’deki öğrencilik yıllarımı anımsadım.
Ve de o zamanlar Çalışma Bakanı olan Ecevit’in de katıldığı bir açıkoturumdaki Prof. Sadun Aren’ in sözlerini:

– Halkçılığı, devletçiliği ve devrimciliği üst üste koyun; işte sosyalizm budur!

Laikliği, cumhuriyetçiliği ve “Atatürk ulusçuluğu”nu da buna eklerseniz, ortaya “demokratik toplumculuk “çıkar… Yani, adına ister sosyal demokrasi, ister demokratik sol, isterseniz demokratik sosyalizm deyin fark etmez. Kemalizm “demokratik toplumcu” bir özden soyutlanabilir mi?

Açın bakın Batı’nın sosyalist partilerinin tarihini:
İşçiye oy hakkından, paralı dinlenceden, sekiz saatlik iş gününden, sosyal sigortalardan, vergi adaletinden grev ve toplusözleşme hakkına kadar, onlar
yüzyıllar boyu, bazı kuşakların harcanması pahasına neler yapmışlarsa hepsini de Türkiye’de Kemalistler gerçekleştirmiştir!

Türkiye’de sol, işçi sınıfından doğmamıştır. Kemalizmden doğmuştur!

★★★

Niçin Uğur Mumcu?

Çünkü Türkiye’deki siyasal kutuplaşmada, Kemalizm bir kez daha odak noktasına oturdu… Mumcu, Kemalizmin simgesiydi, (öldürülünce meşalesi oldu!)

Bir din devleti kurmak isteyenlerin önündeki en büyük engel Kemalizm… Türkiye’yi etnik kökenlere gö-

-B Arkası 6. Sayfada

■ Baştarafı 3. Sayfada

re parçalamak isteyenlerin önündeki en büyük engel
Kemalizm… Ve “yeni mandacı” numaracı cumhuriyet-
çilerin önündeki en büyük engel gene Kemalizm.

Niçin Atatürk değil de Kemalizm?

Çünkü Atatürk’le başedemeyeceklerinı anlayanlar,
hedef olarak kendilerine Kemalizmi seçtiler… Ve Türki-
ye’yi bu duruma, “Atatürk’e evet, ama Kemalizme ha-
yır!” diyenler getirdi.

★★★

On beş bin kişinin coşkulu katılımı ile yeni bir sol par-
ti doğdu: Özgüriük ve Dayanışma Partisi.

Birçok sol grup içinde., bazı demokratik kitle örgüt-
len içinde., ama Deniz Som’un altını çok güzel çizdiği
gibi; “tam bağımsızlık ve ulusal egemenlik ekseni”, Mus-
tafa Kemal’in ortaya koyduğu ilkelere oturtulmamış.

Ve Metin Akpınar gibi isimler, daha ilk günden parti-
yi terk etmişler.

Çünkü partinin -başlannda Sayın Aren’in de bulundu-
ğu- kuruculan, Türkiye’de Kemalizmi yadsıyan hiçbir
sol hareketin güçlü ve kalıcı olamadığını ve olamayaca-
ğını unutmuşlar.

Türkiye’de ne sosyalizmi yadsıyarak Kemalist ne de
Kemalizmi yadsıyarak sosyalist olunabileceğini unut-
muşlar.

Türkiye’nin esenliğe çıkmasının; Uğur Mumcu’nun ar-
kasından ayaklarıyla ya da kafalarıyla yürüyen milyon-
larca kişinin, Kemalizmin bayrağı altında toplanmasına.,
ve “Kemalist devrimci”liğin gereklerini, 21. yüzyılın ko-
şullarında yerine getirmesine bağlı olduğunu unutmuş-
lar…

Mumcular unutulmaz, ama Kemalizmi unutanlar ça-
buk unutulur!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın