TBMM Konuşmaları

Cumhuriyet Senatosu 18. Yasama Yılı 43. Cilt 56. Birleşim

Yazı Hakkında

Başlık:Cumhuriyet Senatosu 18. Yasama Yılı 43. Cilt 56. Birleşim
Kaynak:Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Tarih: 12 Nisan 1979, Perşembe

Yazı

icap ettiği lüzumuna kani bulunuyorum ve bunu açıklıkla söylememekle beraber, bir ikaz sadedinde noktalamak icap ettiği kanaatim ve görevini ifa etmeye çalışıyorum.

Muhterem arkadaşlarım;

Bu konularda, zaman zaman dünya matbuatında da ve İslâm Aleminde de bazı haberler çıkmış, bazı girişimlerde bulunulmuş; fakat 1946’ların Türkiye Cumhuriyeti, o zamanlar yapılmış olan girişimlere fevkalade sert tepki göstermiştir. O zamanın gazetelerinde bunu görmek mümkündür. Sadece böylece ifade etmek istiyorum. 1946’ların Türkiye Cumhuriyetinin bu hususta göstermiş olduğu hassasiyeti bugünkü Hükümetin de göstermesi temennisiyle hepinize saygılarımı sunarım.

BAŞKAN — Teşekkkür ederiz Sayın Yüce.

  1. — Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı’nın mukaddes emanetler hakkında açıklaması.

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI (İzmir Milletvekilli) — Cevap vermek istiyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN — Cevap vereceksiniz?..

Buyurun Sayın Bakan.

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;

Birkaç gündür kamuoyunda, nereden kaynaklandığını bilemediğimiz yanlış bazı haberler ve o haberlere dayanan tamamen yanlış yorumlar yapılmaktadır. Bu nedenle, bu sabah da Kültür Bakanı olarak bu konuda yazılı bir açıklamayı basına vermiş bulunuyorum. Aynı konu, biraz Önce Cumhuriyet Senatosunun bir sayın üyesi tarafından da bu kürsüye getirildiği için, basına yaptığım açıklamayı burada da özetlemek isterim.

Bu yoldaki haberler tamamen hayal mahsulüdür, gerçekle en ufak bir ilgisi yoktur. Kutsal emanetlerin yurt dışına çıkarılması, sergilenmesi, hele rehin edilmesi hiç kimsenin, hiç bir sorumlunun hayalinden bile geçmemiştir.

Zaten bugün yürürlükte olan yasalarımızda, bırakın kutsal emanetler gibi bizim için özel önemi ve anlamı olan tarihsel maddelerin, onun dışında herhangi bir müzelik eski eserin yurt dışına çıkarılmasına bile bugünkü mevzuatımız olanak vermemektedir.

Bundan birkaç ay önce Bakanlar Kurulundan geçerek Meclislere sunulmuş olan bir yasa değişikliği önerisi vardır. O önerinin de bu konuyla hiç bir İlgisi yoktur. O öneri, Kültür Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının girişimiyle Bakanlar Kurulunun kararına bağlı olmak üzere, bazı eski eserlerin yurt dışında sergilenebilmesine olanak tanımak amacını gütmektedir.

Biliyorsunuz, son yıllarda birçok ülke, bütün dünyanın kendi kültürlerine ve kendi turistik değerlerine dikkatini çekebilmek için, müzelerindeki bazı önemli eşyayı başka ülkelerde sergilemek yoluna gitmişlerdir. Örneğin; Mısırlıların Tutankhamon hâzineleri bunun en açık bir örneğini oluşturmaktadır. Bu sergi Batı’nın biçok ülkesinde gerçekten de olağanüstü bir biçimde dikkatleri Mısır kültürü üzerine çekmiştir ve öyle zannediyorum ki, Mısır’ın turistik değerlerinin o ana kadar olduğundan da üstün bir düzeyde dikkati çekmesine olanak hazırlamıştır.

İşte bu amaçla böyle yerine konulamayacak eski eserler değil; yani kaybolduğu takdirde bir benzeri daha bulunamayacak tarihsel veya sanat değeri taşıyan eserler değil, benzerleri bulunabilen eserlerden oluşan bazı sergileri, gene Türk kültürünü yeterince tanıtabilmek amacıyla yurt dışına çıkarabilmek için hazırlanmıştır bu değişiklik tasarısı; ama bu değişiklik tasarısını hazırlayanların içerisinde olan bir kişi olarak söyleyeyim, kesinlikle bu tasarıyla kutsal emanetlerin yurt dışına çıkarılması düşünülmemiştir, örneğin neyi düşündük, size bir örnek vereyim:

Dünyanın en değerli minyatür koleksiyonlarından birisi Topkapı Sarayında bulunmaktadır. Örneğin; bu minyatür koleksiyonunun bir bölümünün bir sergi olarak gönderilmesini ve buna benzer bazı şeyleri düşündük ve bunun da hiçbir sakıncası olduğunu sanmıyorum. Tam tersine bizim kültürel değerlerimiz üzerine hak edilen bir ilginin yurt dışında da uyandırılabilmesine katkıda bulunacağına inanıyorum.

Bu açıklamayı yapma olanağını bana tanıyan Sayın Cumhuriyet Senatosu üyesine teşekkürlerimi sunarım.

Hepinizi saygı ile selamlarım.

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.

 

  1. — Sayın üyelerden bazılarına İzin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/ 1633)

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar kısmına geçiyoruz efendim.

Genel Kurula

Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı. Başkanlık Divanının 11. 4. 1979 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın