TBMM Konuşmaları

Millet Meclisi 5. Dönem 12. Cilt 102. Birleşim

Yazı Hakkında

Başlık:Millet Meclisi 5. Dönem 12. Cilt 102. Birleşim
Kaynak:Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi
Tarih: 21 Şubat 1979, Çarşamba

Yazı

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri;

Milli Eğitim Komisyonundan başlayarak tüm komisyonlardan partilerüstü bir anlayış içerisinde geçerek Meclise kadar gelen Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Yasası Tasarısı, Meclisimizin desteği ile Cumhuriyet Senatosuna gitme aşamasına gelmiştir. Öyle sanıyorum ki, bu tasarı yasalaştığı zaman, Kültür Bakanlığı kendi işlevleri içerisindeki birçok alanlardaki görevlerini daha sağlıklı ve daha hızlı bir biçimde yerine getirebilme olanağını eline geçirecektir.

Bu olanağı bize tanıdığınız için, şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar)

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Gündemin ilk sıralarına alınarak görüşülmesi Danışma Kurulunca oybirliği ile önerilen ve Genel Kurulun kabul ettiği tasarı ve tekliflerin görüşülmesi tamamlanmıştır.

Grup yetkilileri, Danışma Kurulunun yeni bir tasarı ve teklif listesinin hazırlanmasına olanak vermek için, birleşimin ertelenmesini istemektedirler.

Bu nedenle ve esasen çalışma süremiz de dolduğundan, 11/58 esas numaralı Gensoru önergesini görüşmek, 10/5 ve 10/19 esas numaralı Meclis Araştırması komisyonlarının raporları üzerindeki genel görüşmeyi yapmak ve diğer denetim konularını sırasıyla görüşmek için, 13 . 6 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00’te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma saati: 17.53

  1. — SORULAR VE CEVAPLAR
  2. A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
  3. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan’ın, Erzincan – Kemaliye ilçesinin içme suyu ihtiyacına ilişkin sorusu ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir’in yazılı cevabı. (7/531)

13 . 4 . 1979

Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesi mucibince Yerel Yönetim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla rica ederim.

Erzincan Milletvekili

Timuçin Turan

Soru :

  1. Erzincan İli Kemaliye ilçesinin İshakpaşa, Tapur, Kotan, Seydali ve Buluta mahalleleri ve Devlet Hastanesinin sıhhi ve temiz içme suyu yoktur. Belediye Başkanlığının müracaatı üzerine Bakanlığınızın 20 . 6 . 1978 gün ve 15697 sayılı onayları ile 100 000 TL. gönderilmesi kararlaştırılmış, ancak para takriben 6 ay sonra 22 . 12 . 1978 tarihinde bankaya gelmiş ve harcanabilmesi için Belediyeden sarf evrakı istenmiştir. Acil fondan gelen bu para ihtiyaca cevap vermekten uzak olup, hâlâ bankada durmaktadır. Bu ünitelerin sıhhi ve temiz içme suyuna kavuşabilmeleri için 2 milyon lira dolayında bir paraya ihtiyaç vardır. Bu problemin halli için ne yapmayı düşünüyorsunuz?

 

  1. Hükümet programında Doğu Anadolu’nun kalkınmasına her türlü önceliğin verilmesi yolunda laflar bulunduğuna göre, bu işin bitirilmesi için hemen acilen gerekli projeleri yaptırıp işi başlatma konusundaki düşünceniz nedir?
  2. Bugüne kadarki icraatınız belediye başkanlarının mensup oldukları siyasi partilere göre tefrik olunmaları ve CHP li olmayan belediyelerin kendi kaderleri ile başbaşa bırakılmaları şeklinde tezahür etmiştir. Bu partizanlığın size ya da partinize bir şeyler kazandırdığını zannediyor musunuz? Kemaliye ilçesinin içmesuyu konusunda da aynı partizan tutumla mı hareket edeceksiniz?

 

TC

Yerel Yönetim Bakanlığı              1.6. 1979

Sayı: Dan – 79/800 – 174

Konu: Timuçin Turan’ın yazılı soru önergesi Hk.

Millet Meclisi Başkanlığına

(Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü)

İlgi: a) 26. 4. 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü sözlü 7/531-3339/19892 sayılı yazınız:

  1. b) 18. 5. 1979 gün ve Kanunlar Müdürlüğü sözlü 7/531-3339/19892 sayılı yazınız:

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın